„Razem łatwiej"

     Od kwietnia 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem łatwiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

      Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych mających trudności w znalezieniu zatrudnienia. Celem projektu jest aktywizacja osób, wspieranie ich w samorozwoju, w nabyciu umiejętności społecznych. Program Aktywności Lokalnej pn. „Razem łatwiej" ukierunkowany jest na udzielanie wszechstronnego wsparcia uczestnikom, w tym poprzez poradnictwo specjalistyczne prawnika, psychologa, pedagoga oraz warsztaty rozwoju umiejętności społecznych.

     W ramach projektu, działaniami programu aktywności lokalnej objęto 2 grupy osób, w tym 33 osoby pozostające bez pracy i 20 młodych ludzi chętnych do współpracy i spełniających wymogi dotyczące grup docelowych. Udział w zajęciach przywraca im wiarę we własne siły i chęć zmiany swojej sytuacji społecznej.

     Grupa osób uczestniczy w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologów oraz zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym. Uczą się planowania własnej kariery, rozwiązywania problemów.

      Aby ułatwić kobietom udział w zajęciach zapewniono transport do i z miejsca zajęć oraz możliwość udziału z małoletnimi dziećmi, dla których zapewniona jest opieka.

     W ramach działań skierowanych do młodzieży prowadzone są zajęcia w świetlicy 6 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych, warsztaty psychospołeczne oraz 2 koła zainteresowań: nauka języka obcego oraz muzyczne.
Uczestnicy biorą również udział w spotkaniach integracyjnych.

     Świetlicę gdzie odbywają się zajęcia wyposażono w stoły, krzesła sprzęt i materiały biurowy i tablice informujące o projekcie. Całkowity koszt projektu wynosi 294551 zł z czego dofinansowanie ze środków EFS-u 263623,15 zł.
 

....................................................................................................................
Szkolenie - Opiekun osób starszych

W dniach 26.05.2009 – 16.06.2009 odbyło się szkolenie zawodowe „Opiekuna osób starszych”.  W szkoleniu wzięło udział 11 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej.

Podczas 120 godzin zajęć kursanci zdobyli wiedzę na temat realizacji zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb życiowych, utrzymaniem higieny, organizacji czasu osoby starszej oraz podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia z psychologii zapoznały uczestników szkolenia z zasadami komunikacji z osobą starszą, zdiagnozowaniu potrzeb psychicznych i emocjonalnych osób starszych a co się z tym wiąże potrafią dostosować odpowiednie metody i formy pracy do wieku i sytuacji życiowej osoby starszej. Podczas zajęć „Elementy higieny” kursanci zapoznali się z podstawowymi wskazaniami sanitarno- higienicznymi. Potrafią rozpoznać potrzeby podopiecznego w zakresie higieny osobistej oraz pomagać w utrzymaniu jej zgodnie z potrzebami i zasadami prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

Kolejny cykl zajęć obejmował sprawy dotyczące opieki nad osobą starszą podczas których kursanci zdobyli wiedzę na temat podstawowych potrzeb fizjologicznych, prawidłowego żywienia, sposobu dostosowania żywienia do wieku i zdrowia, organizowania czasu wolnego czy przestrzegania wymaganych norm związanych z wypoczynkiem osób starszych.

Ostatnia część kursu dotyczyła zagadnień dotyczących pierwszej pomocy. Uczestnicy zapoznali się z zasadami rozpoznawania objawów wskazujących na konieczność natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem. Zdobyli również wiedzę na temat rozpoznawania stanu zagrożenia życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zagadnienia poruszone w czasie szkolenia zostały zaprezentowane w praktyce w Domu Pomocy Społecznej.

....................................................................................................................
Szkolenie - Kasy fiskalne

W dniach 16.06.2009 – 03.07.2009 odbyło się szkolenie zawodowe „Kasy fiskalne”. 

W szkoleniu wzięło udział 11 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej. Szkolenie doprowadziło do opanowania wiadomości potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej przez kursantów. Pierwsza część szkolenia obejmowała teoretyczne zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi, zasadami działania oraz podziału urządzeń fiskalnych. W kolejnej części spotkań kursanci w praktyce zostali zapoznani z obsługą kasy fiskalnej oraz nauczyli się programować kasy.

....................................................................................................................
Bukieciarstwo - Szkolenie

     W dniach 19-21.09.2009 – 02-05.11.2009 odbyło się szkolenie zawodowe „Bukieciarstwo”.  W szkoleniu wzięło udział 11 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej. Szkolenie trwało 81 godzin dydaktycznych a uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu bukieciarstwa. 
     Kurs prowadzony był głównie w postaci ćwiczeń praktycznych co pozwoliło na sprawdzenie oraz ćwiczenie zdobytej wiedzy. Kursanci nauczyli się tworzyć wiązanki i dekoracje okolicznościowe z wykorzystaniem zasad doboru kwiatów. Nauczyli się tworzyć dekoracje stołów, pakowania prezentów czy tworzenia stroików na Dzień Wszystkich Świętych. 
     W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami tworzenia dekoracji pogrzebowych. Między innymi przedstawione zostało tworzenie wieńca obręczowego, poduszkowego oraz wiązanki pogrzebowej. Kursanci zapoznali się również z technikami dekoracji urny oraz tworzenia wiązanki na trumnę. Kolejnym etapem szkolenia były wykłady oraz ćwiczenia dotyczące przystrajania wyrobów ślubnych i komunijnych. Uczestnikom przekazano wiedze nt. rodzajów wiązanek ślubnych oraz zasad układania roślin. Podczas tej części szkolenia kursanci zapoznali się z metodami tworzenia wiązanek biedermajerowskiej, spływającej oraz fantazyjnej w koszyczku.

....................................................................................................................

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu - MOPS Żyrardów

Valid XHTML 1.0 Strict